UltraImpression Apartment - Old Town, Warsaw
UltraImpression Apartment - Old Town, Warsaw


Logement entier

8 voyageurs

3 chambres

5 lits


Logement entier

8 voyageurs

3 chambres

5 lits

Veuillez entrer le nombre d'adultes.
Adultes
1
Veuillez entrer le nombre d'enfants.
Enfants
De 2 à 12 ans
0
Veuillez entrer le nombre de bébés.
Bébés
- de 2 ans
0
8 voyageurs au maximum. Les bébés ne sont pas pris en compte dans le nombre de voyageurs.
Vous ne serez débité que si vous confirmez
Vous ne serez débité que si vous confirmez

À propos de ce logement

You will have at your disposal a modern 3 bedroom apartment (total space - 70 sqm) located in the very heart of Warsaw. Comfortable and fully fitted – it has latest technology flat screen TVs, cable TV access, a complimentary multiple user access to wireless Internet, as well as all necessary appliances such as: an induction hot plate, an electric oven, a dishwasher, a washing machine, an iron, a vacuum cleaner. It is a perfect place for families, couples, friends, businessmen & larger groups


Le logement
Salles de bain : 1.5
Chambres : 3
Lits : 5
Arrivée : 16:00 - 20:00
Départ : 12:00
Type de logement : Logement entier

Équipements

Prix
Voyageur supplémentaire : 10€ / nuit après 6 voyageurs
Frais de ménage : 10€
Réduction à la semaine : 8%
Tarif week-end : 165€ / nuit
Communiquez toujours via Airbnb
Pour protéger votre paiement, ne transférez jamais d'argent et n'établissez pas de contact en dehors du site ou de l'application Airbnb. En savoir plus

Description

Le logement

Comfort, Cozy Atmosphere - 70 sqm space:
Modern interior design, luxurious, well-furnished 3 bedrooms, including a living room with a sleeping double sofa, a well-equipped kitchen, a bathroom and a toilet room. Each bedroom has a double bed (one has 1 king bed and 2 single sofabeds, second has 1 king bed and third has 1 double sofa bed), a desk and a closet. Fresh wall colors make good feelings run high, and photographs of Warsaw create a cozy and friendly aura.
It is a perfect place for families, couples, friends, businessmen and larger groups of guests.

Accès des voyageurs

You will have acess to the entire space of the 70 m2 apartment which is located on the second floor of a historic tenement in the very heart of Warsaw. This exceptional space can accommodate 4-8 guests or even a 8-person family, for short or longer stays.

Échanges avec les voyageurs

I will meet you at check-in and check-out and can be availabe at your request.

Le quartier

WELCOME TO ULTRAIMPRESSION APARTMENT!
Old town, atmospheric little streets and unforgetable moments. Vibrant city life. charming cafes, restaurants, old town square, royal castle, historic buildings and monuments, museums and lots of attractions of contemporary Warsaw at your fingertips.

A luxurious apartment in the very heart of Warsaw is at your disposal.
Surrounded by little historic streets and old tenements with the 18th century aura and running close to historic Old Town, in the vicinity of Barbakan, New Town or Royal Route, Mostowa Street is admired for its rich heritage, culture and art. On warm nights you should visit Podzamcze to discover a magic power of fountains by taking part in the biggest multimedia show in Poland. Interested in a historic or metropolitan character of the capital city, or brought here for business reasons, or maybe looking for peace and quiet, it is the ideal location for you.

Autres remarques

Breakfast:
Enjoy an attractive offer of many nearby restaurants
Appliances:
The apartment has all necessary appliances: washing machine, induction hot plate, electric oven, dishwasher, iron, vacuum cleaner.
Baby bed (crib): available upon request at no cost


Règlement intérieur
Non fumeur
Ne convient pas aux animaux
Pas de fête ni de soirée
L'entrée dans les lieux se fait entre 16:00 et 20:00

- 1 REGULAMIN APARTAMENTU ULTRA IMPRESSION ( Nr A ) Regulamin Apartament u Ultra i mpression („ Regulamin ”) przy ul. Mostowej w Warszawie („ Apartament ”) określa warunki świadczenia usług krótkotrwałe go wynajmowani a Apartamentu oraz zasady korzystania z niego , świadczenia usług w obrębie Apartamentu i w związku z pobytem w nim oraz inne postanowienia regulujące stosunki stron umowy najmu Apartamentu . § 1 [definicje] Użyte z Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Umowa najmu – umowę krótkotrwałego najmu (w tym jej zmianę i uzupełnienie), przez którą Wynajmujący zobowiązuje się oddać Apartament Najemcy do używania na czas o znacz on y, wyrażony w dobach (dniach) lub tygodniach , a także wykonać w obrę bie Apartamentu i w związku z pobytem w nim inne świadczenia oznaczone w tej umowie, z wyłączeniem przechowania rzeczy , w tym rzeczy wniesionych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i pojazdów mechanicznych , powierzenia ich Wynajmującemu , depozytu, w tym depozytu nieprawidłowego i inn ych podobn ych umó w i czynności , a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówione opłaty , w tym stanowiące czynsz za najem Apartamentu . b) Wynajmujący – właściciel Apartamentu zawierający Umowę najmu i określony w niej jako wynajmujący , prowadzący działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem i używający w działalności objętej Regulaminem nazwy Ultra I mpression c) Najemca – osobę zawierając ą U mowę najmu Apartamentu we własnym imieniu jako najemca ; d) Strona lub Strony – odpowiednio Najemca albo Wynajmujący albo łącznie Wynajmujący i Najemca ; e) Gość – Najemcę oraz inną osob ę , na rzecz której zawarto U mowę najmu Apartamentu , wskazaną w tej U mow ie najmu , uprawnioną do przebywania w Apartamencie i korzystania z niego w okresie najmu ; f) Cennik - zestawienie obowiązujących Strony stawek opłat (czynsz u ) płatnych na rzecz Wynajmującego za usług i świadczon e na postawie Umowy najmu oraz innych warunków Umowy najmu dotyczących w szczególności płatności opłat, zwrotu kosztów i rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) związanych z Umową najmu; g) S tawka PP - określona w Cenniku specjalna stawka pełnej przedpłaty opłaty z tytułu Umowy najmu bez prawa zwrotu op łaty na wypadek rezygnacji z rezerwacji . h) s erwis i nternetowy – strony internetowe www.ultraimpression . pl , obejmujące między innymi informacje dotyczące udostępnianego na podstawie Umowy najmu Apartamentu, jego wyposażenia i lokalizacji, Regulamin i C ennik usług korzystania z Apartamentu oraz system rezerwacji Apartamentu. § 2 [rezerwacja Apartamentu i zawarcie Umowy najmu ] 1. Zawarcie Umowy najmu wymaga uzgodnie nia przez Strony r ezerwacj i Apartamentu na czas o znacz ony, wyrażony w dobach ( dniach ) lub tygodniach oraz kwoty o płat z tytułu Umowy n ajmu . 2 2. Rezerwacja Apartamentu przez Najemcę następuje - o ile został a uzgodniona z Wynajmując ym - za pośrednictwem s erwisu internetowego poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza rezerwacyjnego albo w inny sposób, w szczególności, ustnie , telefoniczn i e, za pośrednictwem poczty elektronicznej . 3. Warunki Umowy najmu, w tym opłaty (czynsz) z tego tytułu, określają Regulamin oraz Cennik dostępne w serwisie internetowym oraz przesłane Najemcy drogą elektroniczną w czasie zawarcia, zmiany lu b uzupełnienia Umowy najmu , stanowiące integralną część U mowy najmu, a z awarcie , zmiana lub uzupełnienie Umowy najmu oznacza wyrażenie przez Najemcę zgody na Regulamin i Cennik . 4. Niniejszy Regulamin wiąże Strony, o ile Umowa najmu nie stanowi inaczej; w zakresie odmiennie uzgodnionym przez Strony, w miejsce postanowień Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Umowy najmu. 5. Jeżeli z postanowienia Regulaminu lub Cennika wynika, że odnosi się on do okoliczności, które mogą wystąpić po zakończeniu Umowy najmu, w tym po wypowiedzeniu Umowy najmu, rezygnacji z rezerwacji Apartamentu lub rozwiązania umowy najmu w inny sposób, postanowienie to obowiązuje nadal, pomi mo zakończenia Umowy najmu. 6. Niezwłocznie po zawarciu, zmian ie i uzupełnieni u Umowy najmu na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Wynajmujący prześle Najemcy drogą elektroniczną potwierdzenie treści tej umowy wraz z Regulaminem i Cennikiem. N ajemca podpisze i prześle Wynajmującemu pocztą elektroniczną dokument potwierdzający treść tej Umowy najmu wraz z Regulaminem i Cennikiem . 7. Najemca gwarantuje, że podczas pobytu w Apartamencie i jego otoczeniu Gość, osoba towarzysząca, zatrudniona lub zaproszona przez Najemcę lub Gościa będzie stosować niniejszy Regulamin , w s z czególności w zakresie regulującym czas pobytu w Apartamencie ( § 4) , zasady korzystania z niego ( § 5) oraz zasady ochrony mienia ( § 6) . 8. Bez wyznaczania Najemcy dodatkowego terminu do zapłaty, Wynajmujący może od Umowy najmu odstąpić w całości lub w części zawsze, gdy Najemca opóźnia się z zapłatą opłat y na poczet Umowy najmu , w szczególności gdy Wynajmujący jej nie otrzymał w całości siedem (7) dni przed określonym w rezerwacji pierwszym dniem pobytu w Apartamencie . 9. Najemcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy najmu. 10. Najemca może wypowiedzieć Umowę najmu i zrezygnować z rezerwacji Apartamentu , w tym z rezerwacji dodatkowych świadczeń wykonywanych w obrębie Apartamentu, w związku z pobytem w nim , wyłącznie w przypadkach i w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. 11. Umowa najmu wygasa, jeżeli Wynajmujący nie otrzymał w terminie opłat y (czynszu) co najmniej za pierwszą dobę najmu Apartamen tu . § 3 [opłata za Apartament] 1. Poza przypadkami określonymi w ustępie 2 niniejszego Paragrafu, o płat y z tytułu Umowy najm u Najemca obowiązany jest zapłacić w całości „ z góry ” za cały okres określone go w rezerwacji pobytu w dwóch (2) równych ratach: 3 1.1. pierwsza rata w wysokości 50% całej opłaty należnej z tytułu Umowy najmu - najpóźniej w ciągu trzech ( 3 ) dni od zawarcia Umowy najmu ; 1.2. druga rata w wysokości 50% całej opłaty należnej z tytułu Umowy najmu - najpóźniej w ciągu trzydziestu ( 30 ) dni od zawarcia Umowy najmu, lecz nie później niż siedem (7) dni przed pierwszym dniem pobytu w Apartamencie określonym w rezerwacji. 2. Opłaty z tytułu Umowy najmu (i) w przypadku rezerwacji Apartamentu na jedną dobę o raz (ii) opłaty ustalane na podstawie stawki PP Najemca obowiązany jest zapłacić w całości „z góry”, najpóźniej w ciągu trzech (3) dni od zawarcia Umowy najmu, lecz nie później niż siedem (7) dni przed pierwszym określonym w rezerwacji dniem pobytu w Apart amencie, chyba że Umowa najmu wskazuje inny termin tej zapłaty. 3. W przypadku wątpliwości, Wynajmujący może uzależnić udostę pnienie Apartamentu lub pobyt w nim lub wykonanie jakiejkolwiek usługi lub czynności od przedstawienia dokumentu potwierdz ającego zapłatę opłat z tytułu Umowy najmu w całości . 4. Zapłata za najem Apartamentu następuje – według wyboru Wynajmującego - przelew em na rachunek bankowy Wynajmującego , kartą kredytową lub inny sposób wskazany w Umowie najmu . 5. Po otrzymaniu przez Wynajmującego opłat z tytułu Umowy najmu w całości, Najemca otrzyma wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną z – według wyboru Wynajmującego - kodem do drzwi wejściowych Apartamentu lub informacją nt. czasu i miejsca przekazania Gościom klucza lub karty do drzwi wejści owych Apartamentu . § 4 [ czas pobyt u w Apartamencie] 1. Apartament jest wynajmowany na doby i tygodnie, a z upływem najmu musi być opuszczony przez Najemcę, Gości i wszelkie osoby w nim przebywające . 2. Doba w Apartamencie rozpoczyna się o godz. 15:00 i kończy następnego dnia o godz0. 3. O ile Apartament nie będzie objęty rezerwacją na rzecz in nych Gości, Strony mogą odrębnie uzgodnić przedłużenie pierwszej lub ostatniej doby o jedną, dwie lub więcej godzin z obowiązkiem poniesienia przez Najemcę dodatkowej opłaty, której wysokość określa Cennik (wcześniejsze zameldowanie lub późniejsze wymeldowanie) . 4. Strony mogą przedłużyć okres Umowy najmu na kolejną dobę lub doby, o ile nie koliduje to z wcześniej dokonanymi rezerwacjami. § 5 [z asady korzystania z Apartamentu ] 1. Z Apartamentu mo że korzystać wyłącznie Najemca oraz osoby wskazane w rezerwacji Apartamentu jako Goście na cele mieszka ln e . 2. Zakazuje się zajmowania Apartamentu na cele inne niż mieszkalne, w tym także prowadzenia w Apartamencie działalności charytatywnej lub gospodarczej. 3. Najemca i Goście oraz inne osoby przebywające w Apartamencie obowiązani są zachować szczególną staranność w dbałości o stan Apartamentu i jego wyposażenia. 4 4. Apartament jest wynajmowany i może być udostępniony przez Najemcę maksymalnie sześciu (6) Gościom wymienionym w rezerwacji i w Umowie najmu . Za zgodą Wynajmującego Apartament może być udostępniony dodatkowym dwóm (2) Gościom określony m w rezerwacji i w Um owie najmu z obowiązkiem poniesienia przez Najemcę dodatkowej opłaty określonej w Cenniku za każdą dobę najmu. 5. Podnajem albo użyczanie Apartamentu osobom trzecim – w tym także w przypadku opuszczenia Apartamentu przez N ajemcę lub Gościa – jest zabronione . 6. Wejście do Apartamentu odbywa się poprzez użycie indywidualnego kodu generowanego automatycznie przy dokonywaniu rezerwacji , karty lub klucza do drzwi wejściowych Apartamentu . O utra cie kodu , karty lub klucza Gość ma obowiązek natychmiastowo powiadomić Wynajmującego . 7. Osoby trzecie mogą przebywać w Apartamencie w towarzystwie Gości i tylko w godz inach od 7:00 do 22: 00. 8. Organizowanie jakichkolwiek przyjęć, uroczystości, zabaw , gier sportowych, gier hazardowych oraz innych imprez w Apartamencie jak i uczestniczenie w nich jest zabronione . Za naruszenie tego zakazu W ynajmujący jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości dwukrotności opłaty za jedną dobę najmu Apartamentu za każdą taką imprezę ; t rwającą w każdej kolejnej dobie imprezę uznaje się za nową imprezę . 9. W A partamencie i jego otoczeniu przez całą dobę należy zachowywać się spokojnie, zgodnie z porządkiem domowym i zasadami współżycia społecznego oraz należy unikać hałasu i zachowania grożącego wyrządzeniem szkody - cisza nocna obowiązuje w godz inach od 22: 00 do 7 :00 . 10. Korzystanie z Apartamentu i jego wyposażenia powinno odpowiadać ich przeznaczeniu i zasadom współżycia społecznego. Najemca i Gość jest obowiązany do natychmiastowego zgłoszenia Wynajmującemu dostrzeżonych uszkodzeń lub usterek w Apartamencie lub jego wyposażeniu. 11. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu , posiadania i zażywania narkotyków i innych śro dków odurzających , oraz zakaz posiadania materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, paliw i substancji łatwopalnych , trucizny, broni, niebezpiecznych narzędzi i innych przedmiotów zagrażających mieniu, zdrowiu lub życiu . W ynajmujący ma prawo żądać od Najem cy usunięcia takich przedmiotów z Apartamentu oraz zapłaty przez Najemcę kar y umownej w wysokości [ 500 EUR ] za każde stwierdzone naruszenie przez jakąkolwiek osobę zakazu określonego w zdaniu poprzedzającym . 12. W Apartamencie nie mogą przebywać zwierzęta. 13. Opuszczając Apartament Gość jest zobowiązany zamknąć okna, wyłączyć telewizor i inne urządzenia elektryczne , zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej oraz sprawdzić zamknięcie drzwi wejściowych. § 6 [ ochrona mienia, powierzenie i przechowanie rzeczy] 1. Najemca i Goście przyjmują do wiadomości, że Wynajmujący nie posiada przeznaczonych dla Gości miejsc postojowych i parkingowych, magazynów i przechowalni rzeczy , skrytek i nie udostępnia ich Gościom , ani nie przyjmuje 5 rzeczy na przechowanie w takich miejscach , ani nie wskazuje takich miejsc , ani usług ; w razie potrzeby skorzystania z takich miejsc i usług Najemca i Gość powinni we własnym zakresie znaleźć odpowiednie miejsce ( parking , magazyn, przechowalnię, skrytkę bankową, itp. ) i zawrzeć z odpowiednią osobą trzecią umowę przechowania lub inną stosowną umowę. 2. Gość obowiązany jest chronić przed utratą i uszkodzeniem oraz przed dostępem osób trzecich posiadane rzeczy, a zwłaszcza pieniądze , karty kredytowe i inne wartościowe przedmioty, w szczególności dokumenty, papiery wartościowe i przedmioty mające wartość artystyczną lub naukową, wniesione do Apartamentu i pozostające w jego otoczeniu. 3. P owierzenie rzeczy Wynajmującemu, a także zawarci e umowy przechowania tych rzeczy przez Wynajmującego wymaga zawarcia odrębnej umowy na piśmie pod rygorem nieważności , a także sporządzenia pisemnego protokołu oddania ich Wynajmujące m u . 4. Gdy Gość wnosi rzeczy do Apartamentu lub jego bezpośredniego otoczenia , obowiązany jest zachować je pod ścisłym i bezpośrednim nadzorem lub złożyć je bez zbędnej zwłoki w zamkniętym sejfie w Apartamencie albo oddać je Najemcy na przechowanie w t ym sejfie lub w inny właściwy sposób , a Najemca obowiązany jest przyjąć rzecz na przechowanie ; Najemca i Gość obowiązani są zamknąć sejf używając nie znanego nikomu kodu (szyfru) dostępu oraz chronić sejf, kod dostępu do sejfu oraz złożone w sejfie przedmioty przed dostęp e m innej osob y . 5. Wynajmujący może zawsze odmówić zawarcia umowy prz echowania rzeczy, a także odmówić powierzenia mu ich lub przyjęcia ich przez niego na innej podstawie, a w szczególności gdy rzeczy zagrażają bezpieczeństwu lub zajmują zbyt dużo miejsca, w szczególności nie mieszczą się w sejfie znajdującym się w Apartamencie albo mają zbyt dużą wartość, w szczególności, gdy wartość jedne j rzeczy lub przedmiotu , w tym dostępnych dzięki niemu środków lub innych wartości, przekracza równowartość 1000 (jednego tysiąca) EUR lub łączna wartość rzeczy i przedmiotów, w tym dostępnych dzięki nim środków lub innych wartości, przedstawianych przez Gości w jednym okresie przekracza równowartość dziesię ciokrotności uzgodnionej przez Strony opłaty za jedną dobę pobytu w Apartamencie. 6. Najemca gwarantuje, że Gość zastosuje się do postanowień niniejszego paragrafu, w szczególności wykona obowiązki i czynności określone powyżej. 7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się w odnies ieniu do umowy przechowania przez Wynajmującego , a także innych przypadków powierzenia Wynajmującemu lub oddania przez Gościa rzeczy i innych przedmiotów na przechowanie, w szczególności, depozytu , oddania do naprawy, przewoz u, przeniesienia i innych podobnych czynności. § 7 [sp rzątanie i usługi dodatkowe] 1. Wymiana pościeli oraz sprzątnie Apartamentu odbywa się przed rozpoczęciem najmu i udostę pnieniem Apartamentu Gości om . 2. Na żądanie Gości a i stnieje możliwość dodatkow ej wymiany pościeli oraz dodatkowego sprzątania Apartamentu za opłatą określoną w C ennik u . § 8 [ rezygnacja z rezerwacji] 6 1. W przypadkach i na warunkach określonych w ustępach 2 - 4 niniejszego p aragrafu R ezygnacja z rezerwacji Apartamentu może być dokonana przez Najemcę na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub w inny dowolny sposób, który zapewnia otrzymanie przez Wynajmującego wiadomości o tej rezygnacji. Może ona być również wyrażona w sposób milczący poprzez nieodebranie przez Najemcę zaofe rowanych kluczy lub karty do drzwi wejściowych Apartamentu w terminie i miejscu wskazanym przez Wynajmującego po dokonaniu rezerwacji Apartamentu, a także poprzez każdą wyrażoną wyraźnie lub dorozumianą odmowę pobytu w Apartamencie lub rezygnację z tego po bytu w okresie objętym rezerwacją Apartamentu. 2. R ezygnacja z rezerwacji Apartamentu przez Najemcę stanowi wypowiedzenie Umowy najmu ze skutkiem , w zakresie i na warunkach określonych w podpunktach 2.1 - 2 .5. poniżej : 2.1. W przypadku rezygnacji przez Najemcę z rezerwacji Apartamentu najpóźniej o godzinie 1 6 .00 czasu polskiego dnia poprzedzającego pierwszą dobę planowanego pobytu w Apartamencie, Umowa najmu ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Wynajmuj ącego do opłat, a Najemcy zostanie zwrócona pełna uiszczona przez niego opłata . 2.2. W razie rezygnacji z rezerwacji Apartamentu w czasie późniejszym, le cz nie później niż o godzinie 16 .00 czasu polskiego pierwszej doby planowanego pobytu w Apartamencie i n ie później niż przed udostępnieniem Najemcy Apartamentu, w szczególności przed wydaniem mu kluczy lub karty do drzwi wejściowych Apartamentu, Umowa najmu ulega rozwiązaniu ze skutkiem na koniec pierwszej doby (godzina 11.00 przed południem) planowanego pob ytu w Apartamencie, a Wynajmujący zachowuje prawo do opłat przypadających za jedną (pierw szą) dobę pobytu w Apartamencie . 2.3. W razie rezygnacji z rezerwacji Apartamentu w czasie późniejszym, tj. po godzinie 16 .00 czasu polskiego pierwszej doby planowanego pobytu w Apartamencie lub choćby wcześniej, lecz po udostępnieniu Najemcy Apartamentu, Umowa najmu ulega rozwiązaniu ze skutkiem na koniec ostatniej doby planowanego pobytu w Apartamencie, a Wynajmujący zachowuje prawo do wszystkich uzgodnionych opłat przy padających za cały określony w rezerwacji okres planowanego pobytu w Apartamencie, w tym także prawo do opłat z tytułu świadczeń (usług) oferowanych w obrębie Apartamentu, związanych z planowanym i faktycznym pobytem w Apartamencie. 2.4. Wynajmujący może żądać zapłaty opłat przysługujących mu na podstawie postanowień Nr 2.1. - 2.3. niniejszego Regulaminu, w tym także może obciążyć nimi rachunek karty kredytowej przedstawionej przez Najemcę lub na jego rzecz w związku z rezerwacją Apartamentu , do czego niniejszym Najemca nieodwołanie upoważnia Wynajmującego. 7 2.5. Jeżeli wcześniejsze wpłaty Najemcy na poczet rezerwacji Apartamentu przekraczają kwotę należnych Wynajmującemu opłat określonych w postanowieniach 2.2. - 2.4. powyżej , Wynajmujący zwróci d okonane wcześniej przez Najemcę wpłaty po odliczeniu kwot opłat należnych Wynajmującemu na podstawie postanowień 2.2. - 2.4. powyżej z tytułu rezygnacji przez Najemcę z rezerwacji Apartamentu , po odliczeniu opłaty dodatkowej w wysokości sumy kosztów przelewó w bankowych oraz innych kosztów i opłat pobieranych przez banki i operatorów kart płatniczych . Zlecenie zwrotu opłat następuje najpóźniej w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania przez Wynajmującego wiadomości o rezygnacji z rezerwacji Apartamentu, przelewem na rachunek Najemcy, z którego dokonana została płatność . 3. Najemca nie ma prawa do rezygnacji z rezerwacji Apartamentu , jeżeli opłaty z tytułu Umowy najmu ustalono na podstawie S tawki PP, tj. stawki pełnej przedpłaty opłat z tytułu Umowy najmu określonej w Cenniku bez prawa zwrotu opłaty na wypadek rezygnacji z rezerwacji ; w takim przypadku Umowa najmu obowiązuje na dotychczasowych warunkach także wówczas, gdy Najemca i Goście nie skorzystali z Apartamentu w całości, ani w części . 4. Postanowienia 1 - 3 niniejszego paragrafu stosuje się także do rezygnacji Najemcy z zamówionych świadczeń (usług) związanych z pobytem w Apartamencie bez zgłaszania przez Najemcę rezygnacji z rezerwacji Apartamentu. § 9 [ inne przypadki wypowiedzenia Umowy najmu ] 1. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym : (a) w każdym przypadku na siedem (7) dni przed planowanym objęciem Apartamentu przez Gości i przed otrzymaniem przez Wynajmującego jakichkolwiek opłat z tytułu Umowy Najmu - , (b) w przypadku opóźnienia Najemcy z zapłatą jakiejkolwiek części opłat lub innych kwot należnych z tytułu Umowy najmu, (c) gdy Najemca , Goś ć , osoba towarzysząca im lub przez nich za trudniona lub zaproszona narusza Umowę najmu, postanowienia niniejszego Regulaminu, korzysta z Apartamentu w sposób niezgodny z Umową najmu lub przeznaczeniem Apartamentu , w szczególności zajmuje Apartament na cele inne, niż mieszkalne albo prowadzi w Apa rtamencie działalność zabronioną, albo jej pobyt w Apartamencie grozi szkodą lub gdy zakłóca porządek domowy lub korzystanie z Apartamentu lub lokalu znajdującego się w sąsiedztwie Apartamentu, (d) gdy Najemca , Gość, osoba towarzysząca im lub przez nich zatrud niona lub zaproszona wnosi do Apartamentu rzeczy zagrażające bezpieczeństwu lub których posiadanie lub używanie jest zakazane, w szczególności, materiały wybuchowe, łatwopalne broń, narkotyki, środki odurzające , 8 (e) gdy Najemca, Gość, osoba towarzysząca im lub przez nich zatrudniona lub zaproszona organizuje w Apartamencie przyjęcie , uroczystoś ć , zabaw ę , gr y sportow e , gr y hazardow e lub inn ą imprez ę lub uczestnicz y w nich bez odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego ; (f) z uwagi na stan techniczny Apartamentu lub jego wyposażenia , w szczególności, gdy Apartament, urządzenia lub wyposażenie znajdujące się w Apartamencie wymagają natychmiastowej naprawy bądź utrudniają korzystanie z Apartamentu zgodnie z Umową najmu lub zgodnie z przeznaczeniem lub utrudniają korzyst anie z lokali znajdujących się w sąsiedztwie Apartamentu , a pobyt Gości w Apartamencie znacznie utrudnia przeprowadzenie czynności zmierzających do przywrócenia odpowiedniego stanu Apartamentu, urządzenia lub jego wyposażeni a . 2. Wypowiedzenie może być doko nane w jakiejkolwiek formie , w tym ustnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie , poprzez wiadomość tekstową przesłaną za pośrednictwem operatora telefonicznego, a także za pośrednictwem innych środków komunikacji stosowanych przez Najemcę. § 1 0 [ zasady dot. odszkodowania] 1. Najemca ponos i odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkodę wyrządzon ą przez Najemcę, G oś cia, osobę towarzyszącą , zatrudnioną lub zaproszoną przez Najemcę lub G o ścia , jeżeli szkoda jest następstwem : 1.1. działania lub zaniechania tej osoby podczas pobytu w Apartamencie po zakończeniu Umowy n ajmu , w tym po wypowiedzeniu jej, rezygnacji z rezerwacji, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy najmu w inny sposób, albo 1.2. zajm owania Apartament u na cele inne, niż mieszka lne albo prowadz enia w Apartamencie działalnoś ci zabronion ej , lub 1.3. wniesienia d o Apartamentu lub jego otoczenia rzeczy zagrażających bezpieczeństwu lub których posiadanie lub używanie w Apartamencie jest zaka zane, w szczególności, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, broni , narkotyk ów, środków odurzających , lub 1.4. wejścia w posiadani e klucza, karty lub kodu (PIN) do drzwi wejściowych Apartamentu przez osobę inną niż Najemca lub Gość albo pozostawienia drzwi wejściowych lub okien nie zabezpieczonych przez we jściem osoby niepowołanej , lub 1.5. wejścia w posiadanie kodu (szyfru) dostępu do sejfu znajdującego się w Apartamencie przez osobę inną niż osoba, która złożyła w sejfie rzeczy lub pozostawienia sejfu nie zabezpieczonego przed dostępem do rzeczy w nim złożony ch osoby innej niż osoba, która złożyła w sejfie rzeczy . 2. W każdym przypadku Najemca ponosi odpowiedzialność za szkod ę będącą następstwem nie dołożenia n ależytej staranności . § 1 1 [postanowienia końco we] 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pracami budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi 9 itp., jakie mogą mieć miejsce w mieszkaniach sąsiadujących z Apartamentem , jak i poza budynkiem . 2. Przedmioty pozostawione przez Gościa w Apartamencie zostaną przes łane na adres Najemcy na jego koszt. 3. W przypadku rozbieżności miedzy wersją polską a angielską Umowy Najmu, Regulaminu lub Cennika , roz s trzyg ająca będzie polska wersja językowa . 4. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy praw a polskie go . 5. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy miejscowo ze względu na położenie Apartamentu. * ** Luty 2016 r


Annulations

Modérées

Si vous annulez jusqu'à 5 jours avant votre voyage, vous recevez un remboursement intégral, frais de service compris.


Dispositif de sécurité
Kit de premiers secours

Disponibilité
Séjour de 1 nuit minimum

4 commentaires


Précision
Communication
Propreté
Emplacement
Arrivée
Qualité-prix
Profil utilisateur de Paul
décembre 2016
A beautiful apartment in a fantastic location. The perfect accommodation for 5 people over Christmas. Beds very comfortable. Two bathrooms worked well with our group. Some fruit was in the apartment on arrival as well as a Christmas tree and some other plants and Honey cake. It was all very welcoming.

Profil utilisateur de Antoine
novembre 2016
The host canceled this reservation 32 days before arrival. This is an automated posting.

Profil utilisateur de Nik
octobre 2016
Yes - very welcome and helpful

Profil utilisateur de 경미
août 2016
아파트 위치가 너무 좋으며 여러가지 제반 시설이 잘 갖추어진 좋은 숙소라 다음에도 다시 이용하고 싶습니다.

Varsovie, Pologne · Membre depuis avril 2016
Profil utilisateur de Jarosław
Taux de réponse : 100%
(90 derniers jours)
Délai de réponse : Moins d'une heure
L'adresse exacte est communiquée uniquement lorsque la réservation est confirmée.